دندانپزشکان درین تجریش

دندانپزشک

دکتر فائزه سادات فقیهی

فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی (ملی) تهران

دکتر محمدرضا صداقتی

فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی (ملی) تهران

× دریافت مشاوره رایگان