قیمت خدمات دندانپزشکی در سال ۹۸

تعرفه دندانپزشکی درّین

طرح لبخند و کامپوزیت زیباییاز ۴۹۹ هزار تومان
جرم گیری هر فکاز ۹۹ هزار تومان
عصب کشی هر کانالاز ۹۹ هزار تومان
پر کردن (ترمیم دندان)از ۲۹۹ هزار تومان
روکش دنداناز ۵۹۹ هزار تومان
کشیدن دنداناز ۹۹ هزار تومان
دندان مصنوعی هر فکاز ۹۹۹ هزار تومان
ارتودنسی هر فکاز ۳۴۹۹ هزار تومان
ایمپلنت هر واحداز ۲،۴۹۹ هزار تومان
عصب کشی و پر کزدن اطفالاز ۳۹۹ هزار تومان
تخفیف ویژه بلیچینگ سفید کردن دندان