قیمت خدمات دندانپزشکی در سال ۹۹

قیمت خدمات دندانپزشکی درّین

طرح لبخند و کامپوزیت زیباییاز ۴۹۹ هزار تومان
جرم گیری هر فکاز ۱۳۹ هزار تومان
عصب کشی هر کانالاز ۱۹۹ هزار تومان
پر کردن (ترمیم دندان)از ۲۹۹ هزار تومان
روکش دنداناز ۷۴۹ هزار تومان
کشیدن دنداناز ۱۹۹ هزار تومان
ارتودنسی هر فکاز ۳۴۹۹ هزار تومان
ایمپلنت هر واحداز ۳،۹۹۹ هزار تومان
عصب کشی و پر کزدن اطفالاز ۴۹۹ هزار تومان
تخفیف ویژه بلیچینگ سفید کردن دندان